ЗУЕС КОНСУЛТАЦИИ!

Фирма „Домоуправител БГ“ предлага платени консултации съгласно Закона за управление на етажната собственост и по-точно: Кога едно събрание е легитимно? Как се провеждат Общите събрания? Как трябва да се попълни протокол от ОС? Как се сформира Кворум? Как трябва да се сформират таксите на ЕС и вноските за „Фонд ремонт и обновяване“? Как да направим…

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана.

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана. Процедурата по провеждане на Общото събрание започва със свикването му. В повечето случаи това се прави от Управителя или от Контрольора. В закона е предвидена възможност инициативата да бъде поета и от група собственици, притежаващи поне 20% идеални части от общите части на сградата. За целта се отправя писмена…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват…

Знаете ли, че общите части в ЕС не могат да се присвояват или да променят своето предназначение без проведено Общо събрание на собствениците с изискуемия за това кворум, а именно: Чл. 17. (Изм. – ДВ, бр. 15 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2016…

Що е то общи части ?

Що е то общи части ? Общите части са тези части, които са от съществено значение за сградата, без тях тя не може да съществува. Пример: земята върху която е построена, външните стени, колоните, трегерите, стълбите, площадките, покрива, външната входна врата на сградата, асансьора, партерен етаж /ако има такъв/, дворното място около сградата и др.…

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС?

Може ли, юридическо лице, което не е собственик във входа, да бъде избран за Управител на ЕС? По решение на общото събрание, взето с мнозинството повече от 67 на сто идеални части от общите части на етажната собственост, правомощията или част от тях на управителния съвет (управителя) могат да бъдат възлагани на юридически лица, които…

Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели?

Вярно ли е, че можем да изгоним съсед, който системно нарушава правилата в сградата и пречи на останалите обитатели? Да, вярно е. Законът за собствеността дава това право на етажната собственост в подобни случаи (чл. 45), а в Закона за управление на етажната собственост подробно е описано при какви условия и с какъв кворум от…

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях?

В общия брой обитатели влизат ли малките деца и кучетата? Как се определя таксата за тях? Съгласно ЗУЕС Чл. 51.(1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 57 от 2011 г.): Разходите за управление и поддържане на общите части на етажната собственост се разпределят поравно според броя на собствениците, ползвателите и обитателите. (2) (Изм. – ДВ,…