Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана.

Свикване на Общото събрание. Инициатива. Покана. Процедурата по провеждане на Общото събрание започва със свикването му. В повечето случаи това се прави от Управителя или от Контрольора. В закона е предвидена възможност инициативата да бъде поета и от група собственици, притежаващи поне 20% идеални части от общите части на сградата. За целта се отправя писмена…