Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС

Знаете ли, че от месец ноември 2017г., има нови изменения в чл.11 на ЗУЕС, гласящи следното: Правомощия на общото събрание Чл. 11. (1) Общото събрание: ……. 17. (нова – ДВ, бр. 88 от 2017 г., в сила от 03.11.2017 г.) може да приеме решение за подаване на заявление до общината за необходимия брой съдове за събиране…